کلیدواژه‌ها = بیوانفورماتیک
شناسائی، ارزیابی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن DREB2 در گندم محلی کلک افغانی تحت شرایط تنش شوری

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 103-124

10.22103/jab.2021.16853.1279

داود نادری؛ محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی؛ براتعلی فاخری؛ سیدکاظم صباغ


نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به یون کادمیوم درگیاه آرابیدوپسیس تالیانا

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-22

10.22103/jab.2020.14672.1166

امید جزایری؛ طاهره السادات آقاجان زاده؛ پرویز حیدری؛ تئو الزنگا


کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNA‌های bta-mir-146a ، bta-mir- 223،bta-mir 21-5p ، bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام‌دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-24

10.22103/jab.2019.12015.1046

مصطفی قادری؛ زهرا بیرانوند؛ سید ضیا الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ آرش فاضلی