دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 1-117 
موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

صفحه 19-48

10.22103/jab.2009.1148

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو