دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-117 
2. موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

صفحه 19-48

10.22103/jab.2009.1148

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل