دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-94 
بررسی بیان ژن OsPP2C5، در شرایط تنشهای غیر زنده (شوری، خشکی و سرما) در برنج

صفحه 67-78

10.22103/jab.2010.1159

سوده تیرناز؛ زهراسادات شبر؛ قاسم محمدی نژاد؛ غلامحسین شهیدی بنجار