دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-128 
1. شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP

صفحه 1-24

10.22103/jab.2018.1876

مصطفی احمدی زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قاسم محمدی نژاد؛ نادعلی باقری؛ راکش کومار سینگ


5. آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b

صفحه 76-86

10.22103/jab.2018.1880

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام