دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-172 (جلد 28، سال 9، شماره 4، زمستان 1396.) 
بررسی پروتئوم برگ کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش شوری

صفحه 64-51

10.22103/jab.2018.2014

نیما دولت‌آبادی1؛ محمود تورچی؛ مصطفی ولیزاده؛ علی بنده‌حق


بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

صفحه 65-80

10.22103/jab.2018.2015

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعد الله هوشمند؛ رودی دلفروس


بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

صفحه 81-100

10.22103/jab.2018.2016

مژگان سلیمانی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ مختار جلالی جواران؛ علیرضا سیفی؛ مهدی بهدانی؛ فاطمه کاظمی