کلیدواژه‌ها = رازیانه
اثر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر بیان ژن فاکتور 1 رشد شبه انسولین در بافت شکمبه گوسفند کرمانی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 239-256

10.22103/jab.2023.22647.1530

محمدرضا محمدآبادی؛ افروز گلکار؛ مجید عسکری حصنی؛ امین خضری


نقش رازیانه بر بیان ژن DLK1 در بافت قلب گوسفند

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 155-170

10.22103/jab.2022.19402.1399

محمدرضا محمدآبادی؛ دیانا شبان جرجندی؛ زهرا عرب پور؛ فاطمه ابارقی؛ حسینعلی ساسان؛ فرهاد بردبار