کلیدواژه‌ها = رازیانه
نقش رازیانه بر بیان ژن DLK1 در بافت قلب گوسفند

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 155-170

10.22103/jab.2022.19402.1399

محمدرضا محمدآبادی؛ دیانا شبان جرجندی؛ زهرا عرب پور؛ فاطمه ابارقی؛ حسینعلی ساسان؛ فرهاد بردبار