کلیدواژه‌ها = ژنوم میتوکندری
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری بز نجدی

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 45-66

10.22103/jab.2020.13666.1121

امنه بشیری؛ هدایت الله روشنفکر؛ فاطمه ثعلبی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بخشی از ژنوم میتوکندری در گاومیش‌های خوزستان

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 175-190

10.22103/jab.2019.2480

سیما ساور؛ حمیدرضا سیدآبادی؛ سیروس عیدی وندی؛ ایمان حرسی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 189-198

10.22103/jab.2014.1321

محمد رضا نصیری؛ زهرا رودباری


تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی مازندران با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 53-66

10.22103/jab.2010.1158

نصرالله پیرانی؛ آرزو محمدهاشمی؛ صادق علیجانی؛ رامین رضازاده گلی؛ صابر قنبری