کلیدواژه‌ها = تجزیه ارتباط
شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-128

10.22103/jab.2015.1344

جواد فرخی؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ لطفعلی ناصری؛ فرهاد اصغری


تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 45-60

10.22103/jab.2014.1326

حامد دولتی بانه؛ سید ابولقاسم محمدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ساسان رحمان پور


شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 41-60

10.22103/jab.2014.1311

راویه حیدری؛ عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمدرضا دادرس