کلیدواژه‌ها = همسانه‌سازی
طراحی و ساخت کاست رمزکننده عامل رشد اپیدرمی انسانی برای بیان در بذر گیاه جو

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 55-80

10.22103/jab.2021.18081.1335

شاهرخ گروسی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ کسری اصفهانی؛ تهمینه لهراسبی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-86

10.22103/jab.2020.2524

حسینعلی ساسان؛ مهین رسانی؛ سمانه کارآموز؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 15-30

10.22103/jab.2017.1666

سرگل دارابی؛ سونیا رمضانی؛ محمد احمدآبادی


شناسایی و کلون‌سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 49-63

10.22103/jab.2012.467

سپیده سنجری؛ محسن ابراهیمی؛ طاهره حسنلو؛ احمد سادات نوری؛ زهرا سادات شبّر