ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-82

10.22103/jab.2019.2475

سمیه سراوانی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی


مهندسی و تولید آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گاوی (RNase A) به عنوان یک پتانسیل دارویی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 60-76

10.22103/jab.2020.16662.1268

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش


ارزیابی مزرعه ای و ملکولی مقاومت گندم های ایرانی به فوزاریوم سنبله گندم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.166

نیازعلی سپهوند؛ فرزاد حیدری؛ عبدالحسین طوطیائی؛ میترا سراج آذری؛ جواد مظفری


ارزیابی مزرعه ای و ملکولی مقاومت گندم های ایرانی به فوزاریوم سنبله گندم

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 63-80

10.22103/jab.2009.1150

نیاز علی سپهوند؛ فرزاد حیدری؛ عبدالحسین طوطیایی


تاثیر محرک‌های ساکارز و کیتوزان بر بیان ژن کد ‌کننده آنزیم CYP79 F1 و محتوی سولفورافان در گیاهچه‌های ازمک

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 63-80

10.22103/jab.2020.15354.1201

علی ریاحی مدوار؛ فرشته جدید بنیاد؛ فاطمه رضائی؛ محمود ملکی؛ مهشید قاضی زاده احسایی


بررسی پروتئوم برگ کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 64-51

10.22103/jab.2018.2014

نیما دولت‌آبادی1؛ محمود تورچی؛ مصطفی ولیزاده؛ علی بنده‌حق


مقایسه ساختارهای ژنتیکی جایگاه های DGAT1 و SCD1 در بین جمعیت هلشتاین و سیمنتال

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 51-62

10.22103/jab.2015.1339

مصطفی رضایی؛ قدرت اله رحیمی؛ زربخت انصاری؛ ربیع رهبر


تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی مازندران با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 53-66

10.22103/jab.2010.1158

نصرالله پیرانی؛ آرزو محمدهاشمی؛ صادق علیجانی؛ رامین رضازاده گلی؛ صابر قنبری


بررسی اثر تنظیم‏ کننده‏ های رشد و ریزنمونه‏ های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 57-66

10.22103/jab.2013.1212

ابراهیم شرفی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محمد حسین فتوکیان؛ داریوش داودی؛ طاهره حسنلو


بررسی چندشکلی ژن POU1F1 و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 59-70

10.22103/jab.2012.1166

فرزانه فیل کوش مقدم؛ نصراله پیرانی؛ جلیل شجاع؛ قربان الیاسی؛ اکبر تقی زاده؛ عباس حاجی حسینلو


ترانسفورماسیون گیاه شابیزک Atropa belladonna توسط Agrobacterium rhizogense

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 59-68

10.22103/jab.2013.1201

بتول زارعی؛ دانیال کهریزی؛ سید علیرضا موسوی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی


ایجاد گیاهان زودگلده آرابیدوپسیس از طریق خاموش کردن ژن CLF به روش RNA silencing

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 61-74

10.22103/jab.2014.1312

ندا دیدار؛ مقصود پژوهنده؛ فاطمه محمودی