دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-141 
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه‌تصادفی ISJ

صفحه 83-95

10.22103/jab.2017.1752

محمدامین سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ کریم خادمی؛ رحمت‌الله کریمی زاده


بررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینی

صفحه 97-109

10.22103/jab.2017.1753

مهدیه ضیاالدینی؛ الهه سنجری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی