دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-128 
بررسی برخی از ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کاتالاز در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.cv. I L-111

صفحه 45-54

10.22103/jab.2011.360

حسین طایفی نصرآبادی؛ غلامرضا دهقان؛ بهرخ دایی حسنی؛ علی موافقی؛ عباس صمدی


کلونینگ و بیان مولکول های کوتاه شده و دست نخورده استرپتوکیناز در اشریشیا کلی و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آن ها

صفحه 55-67

10.22103/jab.2011.361

رضا عربی؛ فرزین روحوند؛ داریوش نوروزیان؛ محمدرضا آقا صادقی؛ آرش معمار نژادیان؛ حسین خان احمد؛ مهدی سادات؛ فاطمه متولی


چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز

صفحه 69-80

10.22103/jab.2011.362

روح الله علی نقی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ سونیا زکی زاده