دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-124 
کاوش ژنومیک تمایز جمعیتی در نژادهای زل و لری¬بختیاری

صفحه 57-70

10.22103/jab.2012.369

محمدحسین مرادی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ کن دادز؛ جان مک ایوان


بررسی چند شکلی پروتئین ترانسفرین و ارتباط آن با تغییرات متابولیت¬های خونی در گوسفندان ماکویی

صفحه 71-82

10.22103/jab.2012.370

حسین مرادی شهربابک؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین محمدی