دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-104 (سال1 شماره 3 بهارو تابستان 1390) 
رونویسی غیر متعارف cDNA ژن فعال کننده پلاسمینوژن انسانی (t-PA) در گیاهان تراریخت توتون

صفحه 31-41

10.22103/jab.2012.459

مختار جلالی جواران؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ محمد مهدی یعقوبی؛ سامان حسینخانی


مطالعه تنوع ژنتیکی و گروه های جغرافیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگرAFLP

صفحه 67-76

10.22103/jab.2012.461

پرستو مجیدیان؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جلیل دژم پور؛ حمید نجفی؛ محسن مردی؛ محسن دباب؛ مریم فارسی