دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 1-95 (دوره 3 شماره 2 پاییز و زمستان 1390) 
مطالعه ویژگی های کاریولوژیکی در چند توده از خشخاش ایرانی ( Papaver bracteatum Lindl.)

صفحه 47-58

10.22103/jab.2012.1165

رضا فرجامی نژاد؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ منوچهر فرجامی نژاد


بررسی چندشکلی ژن POU1F1 و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP

صفحه 59-70

10.22103/jab.2012.1166

فرزانه فیل کوش مقدم؛ نصراله پیرانی؛ جلیل شجاع؛ قربان الیاسی؛ اکبر تقی زاده؛ عباس حاجی حسینلو


تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی

صفحه 81-95

10.22103/jab.2012.1168

محمدرضا نصیری؛ سید امیررضا پریزاده؛ مرتضی مهدوی؛ حمید آریان نژاد