نویسنده = سید مهدی علوی
بهینه سازی تخلیص پروتئین نوترکیب خارج غشایی (OMP) باکتری عامل بیماری گرینینگ مرکبات

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 175-196

10.22103/jab.2022.18684.1361

هاشم کاظم زاده بنه؛ داود صمصام پور؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی


همسانه سازی و بیان ژﻥ پیلین باکتری Xanthomonas citri subsp. citri

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 35-48

10.22103/jab.2018.2066

حمیده رئیسی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سید علی الهی نیا؛ ناصر فرخی


جداسازی، بیان ژن و تولید پروتئین افکتور PthA باکتری Xanthomonas citri subsp citri عامل بیماری شانکر مرکبات

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 155-170

10.22103/jab.2015.1370

مریم مختاری؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ آدم ترکمن زهی