کلیدواژه‌ها = سیب
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام تجاری سیب (Malus domestica L.) در استان خراسان رضوی با استفاده از فناوری RAPD-PCR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-134

10.22103/jab.2019.12697.1076

مهیار گرامی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ پرستو مجیدیان؛ سمیه حیدری شرفدار کلاهی؛ رضا نیکبخت


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-53

10.22103/jab.2019.2248

فاطمه مقبلی مهنی؛ فاطمه حسن‌زاده داورانی


شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-128

10.22103/jab.2015.1344

جواد فرخی؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ لطفعلی ناصری؛ فرهاد اصغری


تأثیر غلظت‌ و منبع کربوهیدرات‌ بر تولید درون شیشه‌ای آنتوسیانین در سیب

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-48

10.22103/jab.2014.1220

فاطمه زاهد زاده؛ ناصر مهنا؛ فرشاد کاکاوند؛ فریبرز زارع نهندی؛ جابر پناهنده