بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در برخی ژرم پلاسم های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 197-219

10.22103/jab.2022.18496.1357

عاطفه سادات مصطفوی؛ منصور امیدی؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا اطمینان؛ حسنعلی نقدی بادی


شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، DAPC و SPC

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 201-220

10.22103/jab.2022.18795.1372

غزاله جوانمرد؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا؛ مهدی عباسی فیروزجایی؛ محمد باقر زندی


اهمیت تغذیه در بیان ژن، همانندسازی، ترمیم و پیشگیری از آسیب DNA

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 205-222

10.22103/jab.2021.18022.1332

محمدرضا محمدآبادی؛ فاطمه حسن زاده داورانی


فراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 209-234

10.22103/jab.2024.22497.1523

سیده نسیم طباطبائی پور؛ بهروز Shiran؛ رودابه راوش؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


بررسی بیان ژن MYH7 در بافت‌های ران، دست و راسته بره‌های پرواری نژاد کرمانی

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 217-236

10.22103/jab.2023.21524.1486

سمیرا شکری؛ امین خضری؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین


ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده‌های RNA-seq

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-246

10.22103/jab.2022.19691.1411

شیما کرمی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی؛ ارغوان علی سلطانی


شناسایی تنوع‌های ژنومی در گاومیش‌های آذری با استفاده از توالی یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 227-238

10.22103/jab.2023.21310.1474

سیدمیلاد حسینی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک


اثر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر بیان ژن فاکتور 1 رشد شبه انسولین در بافت شکمبه گوسفند کرمانی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 239-256

10.22103/jab.2023.22647.1530

محمدرضا محمدآبادی؛ افروز گلکار؛ مجید عسکری حصنی؛ امین خضری


پروفایل بیانی ژن DNAH1در بافت بیضه بز کرکی راینی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 243-256

10.22103/jab.2022.20199.1428

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ آیگین لطیفی؛ اولنا بابنکو ایوانیونا


آنالیز شبکه هم‌‌بیان ژن وزنی (WGCNA) در جو و بیان ژن های هاب درگیر در مرحله جوانه‌زنی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 247-267

10.22103/jab.2022.20183.1427

زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ محمد رضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ ژهرا حاجی برات


شناسایی ژن های کلیدی موثر در تحمل به تنش خشکی در برنج از طریق فراتحلیل داده ‏های ریزآرایه

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 251-276

10.22103/jab.2023.21020.1458

صدیقه سلطانپور؛ علیرضا تاری نژاد؛ کریم حسن پور؛ محمد مجیدی


ایمونوتراپی دقیق سرطان با ادغام نانو بیوتکنولوژیک هم‌افزا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 301-318

10.22103/jab.2024.22731.1536

جیتندرا سینها؛ کریشنا ساهو