دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1395، صفحه 1-111 (جلد24، سال9، شماره 4، زمستان 1395) 
شناسایی جایگاه‌های ژنی مؤثر بر عدم تقارن اسکلتی در بلدرچین ژاپنی

صفحه 69-84

10.22103/jab.2017.1634

سعید سهرابی؛ علی اسماعیلی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسن مرادیان؛ احسان نصیری فر؛ رسول خدابخش‌زاده