دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1395، صفحه 1-135 (جلد 23 سال 8 شماره 3 پاییز 1395) 
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 51-64

10.22103/jab.2016.1545

عزیزه سقلی؛ محمد فرخاری؛ افشین صلواتی؛ خلیل عالمی سعید؛ علیرضا ابدالی‏ مشهدی