دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-156 
بررسی اثر محدودیت متیونین بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی

صفحه 47-60

10.22103/jab.2016.1418

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ ملک حسین اسدی


بررسی تنوع آللی ژن‌های VRN1 و Ppd1 در ارقام مختلف گندم نان

صفحه 111-124

10.22103/jab.2016.1422

محسن نظری؛ علی ایزانلو؛ محمدقادر قادری؛ زهره علیزاده