دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-169 (بهار 1392) 
1. ارزیابی برخی باکتری‌های بومی جداسازی شده در فرآیند تولید کمپوست

صفحه 1-12

10.22103/jab.2013.1145

هلن پور مظاهری؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ میثم طباطبایی


2. اثر نانوذره TiO2 برصفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو

صفحه 13-26

10.22103/jab.2013.1186

سهیلا تکلو؛ داریوش داودی؛ منصور امیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ فرانک روزبه؛ عبدالرحمن رسول نیا


3. بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی

صفحه 27-38

10.22103/jab.2013.1187

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعداله هوشمند