دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-169 
همسانه‌سازی، بیش بیان و بررسی خصوصیات آنزیم قلیایی فیتاز (phyC) در باکتری اشرشیا کلی

صفحه 1-16

10.22103/jab.2013.1197

حمید آریان نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ احمد آسوده؛ حسام دهقانی


ترانسفورماسیون گیاه شابیزک Atropa belladonna توسط Agrobacterium rhizogense

صفحه 59-68

10.22103/jab.2013.1201

بتول زارعی؛ دانیال کهریزی؛ سید علیرضا موسوی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی


بررسی کال زایی و جنین زایی سوماتیکی در زیره سیاه (.Bunium persicum Boiss)

صفحه 69-86

10.22103/jab.2013.1202

سید احمد سادات توری؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ عباس قمری زارع؛ منصور امیدی؛ مریم حوری