دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-173 
بررسی تنوع آللی و کیفیت پروتئین های ذخیره ای بذر در گندم های دوروم

صفحه 17-36

10.22103/jab.2014.1219

معصومه رجبی هشتجین؛ محمد حسین فتوکیان؛ مصطفی آقایی سریر زه؛ محسن محمدی


تأثیر غلظت‌ و منبع کربوهیدرات‌ بر تولید درون شیشه‌ای آنتوسیانین در سیب

صفحه 37-48

10.22103/jab.2014.1220

فاطمه زاهد زاده؛ ناصر مهنا؛ فرشاد کاکاوند؛ فریبرز زارع نهندی؛ جابر پناهنده


بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

صفحه 67-82

10.22103/jab.2014.1222

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خراسانی


تأثیر ژن TGF3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس

صفحه 125-136

10.22103/jab.2014.1226

آمنه محمدی فر؛ سید علی فقیه ایمانی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی