دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-173 
2. بررسی تنوع آللی و کیفیت پروتئین های ذخیره ای بذر در گندم های دوروم

صفحه 17-36

10.22103/jab.2014.1219

معصومه رجبی هشتجین؛ محمد حسین فتوکیان؛ مصطفی آقایی سریر زه؛ محسن محمدی


3. تأثیر غلظت‌ و منبع کربوهیدرات‌ بر تولید درون شیشه‌ای آنتوسیانین در سیب

صفحه 37-48

10.22103/jab.2014.1220

فاطمه زاهد زاده؛ ناصر مهنا؛ فرشاد کاکاوند؛ فریبرز زارع نهندی؛ جابر پناهنده


5. بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

صفحه 67-82

10.22103/jab.2014.1222

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خراسانی


9. تأثیر ژن TGF3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس

صفحه 125-136

10.22103/jab.2014.1226

آمنه محمدی فر؛ سید علی فقیه ایمانی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی


10. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم‌پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

صفحه 137-150

10.22103/jab.2014.1227

سیده مهسا موسوی دراز محله؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محسن مردی؛ سید حسن مرعشی