دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-161 
بررسی اثرات چند شکلی ژن‌های POU1F1، IGF1 وLeptin بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد ماکوئی

صفحه 33-44

10.22103/jab.2013.1210

عباس حاجی حسینلو؛ علی هاشمی؛ نصراله پیرانی؛ سعادت صادقی؛ فرزانه فیل کوش مقدم


تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج

صفحه 67-86

10.22103/jab.2013.1213

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ سعید نواب پور


پروتئین اتصالی CTCF و تنظیمات اپیژنتیکی ژنوم

صفحه 119-142

10.22103/jab.2013.1216

محمدرضا محمدآبادی؛ محمود امیری رودبار؛ حمیده عادل دوست