دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-210 
شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو

صفحه 41-60

10.22103/jab.2014.1311

راویه حیدری؛ عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمدرضا دادرس


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران

صفحه 101-114

10.22103/jab.2014.1315

سمانه عابدی؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی


مطالعه تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی

صفحه 147-162

10.22103/jab.2014.1318

فرزانه مجیری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسن مداحی عارفی؛ هادی احمدی


چند شکلی درجایگاه های FSHR و GDF9وارتباط آنها با تعداد بره در هر زایش گوسفند زل

صفحه 163-176

10.22103/jab.2014.1319

نورالدین مرادی؛ نرگس نظیفی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ زربخت انصاری پیرسرانی


بررسی انتساب افراد به جمعیت هایی از سگهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 177-188

10.22103/jab.2014.1320

مهدیه منتظری؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خان خراسانی