دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-173 
مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری


رهیافت مولکولی برای شناسایی زوج‌سمان بر اساس چند شکلی ناحیه کنترل میتوکندری

صفحه 63-74

10.22103/jab.2015.1340

وحید زمانی؛ حمیدرضا رضایی؛ سالومه بازیان؛ سید محمود عقیلی؛ علی شعبانی؛ مرضیه اسدی؛ نوید زمانی


بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

صفحه 91-100

10.22103/jab.2015.1342

علی سعیدپور؛ حمید رضا کاوسی؛ قاسم محمدی نژاد؛ سارا خسروی


شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا

صفحه 101-116

10.22103/jab.2015.1343

بابک عارف نژاد؛ حمید کهرام؛ محمد مرادی شهربابک؛ ملک شاکری؛ یانگ دونگ؛ خیائولی ژانگ؛ ون وانگ؛ قاسم حسینی سالکده