دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-196 
تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP

صفحه 45-60

10.22103/jab.2014.1326

حامد دولتی بانه؛ سید ابولقاسم محمدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ساسان رحمان پور


مطالعه سیتوژنتیک و بهینه سازی روش دورگ سازی ژنومی در محل در جنس پسته (Pistacia spp.)

صفحه 167-184

10.22103/jab.2014.1333

سعید میرزایی؛ حسین شاهسوند حسنی؛ نجمه رمشی؛ مرجان قاسم خانی؛ مسعود احمدی افزادی