دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-196 
4. تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP

صفحه 45-60

10.22103/jab.2014.1326

حامد دولتی بانه؛ سید ابولقاسم محمدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ساسان رحمان پور


6. تجزیه و تحلیل توالی ناحیه اینترون 5 ژن PIT-1 در مرغان گوشتی لاین آرین

صفحه 81-90

10.22103/jab.2014.1328

امین شهابی؛ مسعود علی پناه؛ آرزو محمد هاشمی؛ زهرا رودباری


11. مطالعه سیتوژنتیک و بهینه سازی روش دورگ سازی ژنومی در محل در جنس پسته (Pistacia spp.)

صفحه 167-184

10.22103/jab.2014.1333

سعید میرزایی؛ حسین شاهسوند حسنی؛ نجمه رمشی؛ مرجان قاسم خانی؛ مسعود احمدی افزادی