دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 33، خرداد 1398، صفحه 1-167 (دوره 11 شماره 1 ) 
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام تجاری سیب (Malus domestica L.) در استان خراسان رضوی با استفاده از فناوری RAPD-PCR

صفحه 119-134

10.22103/jab.2019.12697.1076

مهیار گرامی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ پرستو مجیدیان؛ سمیه حیدری شرفدار کلاهی؛ رضا نیکبخت


بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR

صفحه 135-150

10.22103/jab.2019.13778.1126

محمدرضا احسنی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ امین خضری؛ حمیدرضا اسماعیلی