دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1399 
ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌‌های اینکورن غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

صفحه 183-208

10.22103/jab.2020.15516.1212

محمد مهدی پورسیاه بیدی؛ کیانوش چقامیرزا؛ صحبت بهرامی نژاد؛ احمد ارزانی؛ علی اشرف مهرابی