دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1400 
5. بررسی تنوع ژنتیکی در مرغ بومی خزک با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

صفحه 91-106

10.22103/jab.2021.17202.1296

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ سید حجت مسعود زاده


7. تنوع ژنتیکی فامیل‌های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی با نشانگرهای مولکولی

صفحه 131-154

10.22103/jab.2021.15802.1232

فرزانه کرم زاده؛ احمد ارزانی؛ سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ فاطمه ابراهیم