دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401 
مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن‌های Deeper Rooting1 و Phosphorus-Starvation Tolerance1

صفحه 1-20

10.22103/jab.2021.17991.1331

مهربانو کاظمی الموتی؛ زهرا قربانزاده؛ لیلا پورهنگ؛ سید محمد موسوی پاکزاد؛ الهه معتمد؛ مونا ماپار؛ علی اکبر عبادی؛ محمد رضا غفاری؛ قاسم حسینی سالکده؛ بهزاد قره یاضی؛ مطهره محسن پور


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های Freesia hybrida با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 85-100

10.22103/jab.2022.17985.1330

زهرا عربی؛ علاءالدین کردنائیج؛ محمدحسین عظیمی؛ مریم کریمی علویجه


تاثیر ژن‌های Ppd و Vrn بر صفات زراعی مهم گندم نان (Triticum aestivum L.)

صفحه 117-134

10.22103/jab.2022.18639.1359

سمیه امینی زاده؛ روح اله عبدالشاهی؛ شهرام پورسیدی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مهدی مهیجی؛ حسن فرحبخش


شناسایی بیوانفورماتیکی ژن‌های کلیدی دخیل در تنش اسمزی گیاه آرابیدوپسیس

صفحه 155-174

10.22103/jab.2022.18411.1350

محمد محسن زاده گلفزانی؛ مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی