دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1401 
پروفایل بیانی ژن DNAH1در بافت بیضه بز کرکی راینی

صفحه 243-256

10.22103/jab.2022.20199.1428

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ آیگین لطیفی؛ اولنا بابنکو ایوانیونا