دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، خرداد 1402 
شناسایی تنوع ژنوم در اکوتیپ‌‌های مختلف بزهای بومی ایران با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

صفحه 1-18

10.22103/jab.2023.20642.1447

زینب امیری؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت اسدالله پور نعنائی


ارزیابی تنوع ژنتیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) مبتنی بر مقایسه کارآیی دو نشانگر SSR و ISSR

صفحه 63-82

10.22103/jab.2023.20016.1422

فاطمه حسینی؛ آزاده نیک نژاد؛ بهزاد سرخی لله لو؛ جهانگیر عباسی کوهپالکانی؛ مانی معرفت زاده خامنه