دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، آذر 1402 
بهینه سازی بیان موقت ژن در گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)

صفحه 1-22

10.22103/jab.2023.21468.1483

معصومه نصیری مقدم؛ اسعد معروفی؛ مختار جلالی جواران؛ یوسف شرفی


شناسایی و بررسی الگوی بیان برخی ژن‌های دخیل در تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)

صفحه 61-86

10.22103/jab.2023.19864.1415

سحر مبصّر؛ محمدرضا بی همتا؛ علیرضا عباسی؛ سجاد رشیدی منفرد؛ عبدالرحمن رسول نیا