بررسی بیان چهار همسانه ژنی عضو خانواده MADS- box در گیاه دوپایه ترشک (Rumex acetosa L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.163

علی محمد شکیب؛ چارلز اینزورث


جداسازی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس از نمونه های ماست شهرستان شهر بابک و شناسایی ملکولی آن

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-12

10.22103/jab.2012.366

معین ایزدی؛ محمدحسن فولادی؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ جاوید امینی


واریانت های جدید ویروئید شماره سه مرکبات استان فارس

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

10.22103/jab.2012.457

علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه


بهینه سازی کالوس¬زایی و سوسپانسیون سلولی پروانش (Catharanthus roseus)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-18

10.22103/jab.2012.464

جعفر احمدی؛ راضیه محمدی؛ قاسمعلی گروسی؛ رامین حسینی


بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه¬ای ریحان (Osmium basilicum L.)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-15

10.22103/jab.2012.470

فرهاد اصغری؛ بهمن حسینی؛ عباس حسنی؛ محمد رضا اصغری؛ جواد فرخی


ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

10.22103/jab.2015.1129

رامین ارجمند قهستانی؛ ایرج توسلیان؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-10

10.22103/jab.2015.1141

نجات باد برین؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


ارزیابی برخی باکتری‌های بومی جداسازی شده در فرآیند تولید کمپوست

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

10.22103/jab.2013.1145

هلن پور مظاهری؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ میثم طباطبایی


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی Septoria tritici با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-16

10.22103/jab.2010.1154

مریم دارستانی فراهانی؛ ناصر صفایی؛ عزیزاله علیزاده


همسانه‌سازی، بیش بیان و بررسی خصوصیات آنزیم قلیایی فیتاز (phyC) در باکتری اشرشیا کلی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-16

10.22103/jab.2013.1197

حمید آریان نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ احمد آسوده؛ حسام دهقانی


آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-14

10.22103/jab.2014.1308

مهناز آشنائی؛ بهروز جعفرپور؛ سعید ملک زاده شفارودی


بیان پروتئین نوترکیب اینترفرون گاما در بذر گیاه توتون

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-16

10.22103/jab.2015.1348

صابر اصغر زاده؛ خدیجه باقری؛ مختار جلالی جواران؛ فریدون مهبودی


بهینه سازی القاء و شرایط کشت ریشه‌های مویین تراریخته در گیاه دارویی گل میمونی بیابانی (Scrophularia deserti)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22103/jab.2016.1387

راحله ابراهیمی؛ مراد جعفری؛ مرتضی قدیم زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی


مطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P19

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22103/jab.2016.1415

مهشید امیری؛ مختار جلالی جواران؛ پرستو احسانی؛ رحیم حداد


شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22103/jab.2016.1542

شاهین اقبال سعید؛ حمیدرضا امینی؛ فرزاد رشیدی؛ داود ولایتی؛ شیلا پورعلی


آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-16

10.22103/jab.2017.1630

سعید باقری‌کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی