دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مهر 1397، صفحه 1-183 (دوره 10 شماره 2 ) 
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 109-128

10.22103/jab.2018.2154

مهدیه لری نژاد؛ مهدی مهیجی؛ روح الله عبدالشاهی؛ علی کاظمی پور؛ داود صادق زاده اهری


شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

صفحه 130-142

10.22103/jab.2018.2155

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش‌زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ راحله ابراهیمی