دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 29، تیر 1397، صفحه 1-151 (دوره 10 شماره 1) 
بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه‌های موئین تراریخت توتون

صفحه 21-34

10.22103/jab.2018.2065

بلال دهقانی؛ امیر موسوی؛ صادق حسن نیا؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی شرفی؛ محمد رضا افتخاریان قمصری


همسانه سازی و بیان ژﻥ پیلین باکتری Xanthomonas citri subsp. citri

صفحه 35-48

10.22103/jab.2018.2066

حمیده رئیسی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سید علی الهی نیا؛ ناصر فرخی


شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در مرغ بومی فارس با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

صفحه 139-151

10.22103/jab.2018.2072

طاهره اسکندری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی