نقشه‌یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده‌های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 35-56

10.22103/jab.2017.1632

رباب دغاغله؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم3؛ عیسی جرجانی؛ حسین‌علی فلاحی


همسانه سازی و بیان ژﻥ پیلین باکتری Xanthomonas citri subsp. citri

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 35-48

10.22103/jab.2018.2066

حمیده رئیسی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سید علی الهی نیا؛ ناصر فرخی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-53

10.22103/jab.2019.2248

فاطمه مقبلی مهنی؛ فاطمه حسن‌زاده داورانی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق


تأثیر غلظت‌ و منبع کربوهیدرات‌ بر تولید درون شیشه‌ای آنتوسیانین در سیب

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-48

10.22103/jab.2014.1220

فاطمه زاهد زاده؛ ناصر مهنا؛ فرشاد کاکاوند؛ فریبرز زارع نهندی؛ جابر پناهنده


جدا‌سازی و همسانه‌سازی ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 37-54

10.22103/jab.2015.1361

مژگان پروندی؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی؛ محسن اشرفی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 37-56

10.22103/jab.2019.13216.1097

اسماعیل قاسمی گوجانی؛ زینب پاپی؛ علیرضا شافعی نیا؛ خلیل عالمی سعید؛ بیژن خلیلی مقدم


محتوای سولفورافان و بیان ژن‌های CYP79F1 و میروزیناز در گیاهچه‌های تیمار شده ازمک با غلظت‌های مختلف اکسید روی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 37-56

10.22103/jab.2019.2474

علی ریاحی مدوار؛ مهشید قاضی زاده احسایی؛ فرشته جدید بنیاد؛ فاطمه رضائی


اثر تنش فلز کادمیوم بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون‌ ردوکتاز در گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-50

10.22103/jab.2018.2013

ثریا پورتبریزی؛ شهرام پورسیدی؛ روح‌اله عبدالشاهی؛ نازی نادرنژاد


شناسایی و بررسی عناصر متحرک (Transposable Elements) در ژنوم شترهای دو‌کوهانه ایرانی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 39-59

10.22103/jab.2020.15642.1218

ناهیده زارع؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سیدشریفی؛ رضا خلخالی ایوریق


کاربرد الگوریتم uMelt SM در آنالیز منحنی ذوب Real-time PCR

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 43-58

10.22103/jab.2018.2150

اناهیتا خارابی ماسوله؛ عباس سعیدی


بررسی الگوی بیان برخی از ژن‌های مرتبط با فعالیت آنتی اکسیدانتی در ژنوتیپ‌های امیدبخش جو تحت شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-60

10.22103/jab.2022.20336.1435

امید جدیدی؛ علیرضا اطمینان؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا پورابوقداره؛ آسا ابراهیمی


بررسی برخی از ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کاتالاز در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.cv. I L-111

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 45-54

10.22103/jab.2011.360

حسین طایفی نصرآبادی؛ غلامرضا دهقان؛ بهرخ دایی حسنی؛ علی موافقی؛ عباس صمدی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 45-62

10.22103/jab.2020.13507.1114

جواد سرومیلی؛ عباس سعیدی؛ ناصر فرخی؛ معصومه پوراسماعیل؛ رضا طالبی


جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.165

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی


جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا جداسازی ژن(GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیان آن در سویا

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 49-62

10.22103/jab.2009.1149

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی


مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری