دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-215 
بیان پروتئین نوترکیب اینترفرون گاما در بذر گیاه توتون

صفحه 1-16

10.22103/jab.2015.1348

صابر اصغر زاده؛ خدیجه باقری؛ مختار جلالی جواران؛ فریدون مهبودی


کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ Oدر باکتری اشرشیاکلی

صفحه 43-56

10.22103/jab.2015.1351

سید امیر رضا پریزاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا باسامی


تعیین تنوع ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 115-132

10.22103/jab.2015.1355

مریم صفرپور شورباخلو؛ روح اله حسینی منفرد؛ سولماز پایدار؛ مستانه شریفی


باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت

صفحه 133-154

10.22103/jab.2015.1356

سپیده قطب زاده کرمانی؛ شهرام پور سیدی؛ غلامعباس محمدی؛ احمد معینی؛ امین باقی زاده


باززایی دو رقم تجاری نیشکر CP48-103 و CP69-1062 از ریزنمونه های برگ انتهایی

صفحه 155-174

10.22103/jab.2015.1357

صادق کلانترهرمزی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ حمید رجبی معماری؛ حسن حمدی؛ محمود شمیلی؛ جمیل حمودی


تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria alternata

صفحه 175-200

10.22103/jab.2015.1358

آزاده گودرزی؛ ناصر صفایی؛ مراد جعفری؛ سید باقر محمودی؛ مسعود توحیدفر