دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-158 
توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1392

سعیده سجادی زرجانی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solani

صفحه 97-112

10.22103/jab.2016.1393

محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان