دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-158 
6. توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1392

سعیده سجادی زرجانی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


7. بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solani

صفحه 97-112

10.22103/jab.2016.1393

محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان


10. بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

صفحه 143-158

10.22103/jab.2016.1396

محمدتقی واجدابراهیمی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه