ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر‌های CDDP و RAPD

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-14

10.22103/jab.2017.1748

یزدان اقبال نژاد؛ عباس سعیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده


شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-24

10.22103/jab.2018.1876

مصطفی احمدی زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قاسم محمدی نژاد؛ نادعلی باقری؛ راکش کومار سینگ


طراحی تلفیق ژنی پلی‌اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 1-16

10.22103/jab.2018.2204

نجمه آیت فرد؛ اسماعیل قاسمی گوجانی؛ علیرضا شافعی‌نیا؛ پیام پورمحمدی


بهینه‌سازی القای سوسپانسیون سلولی در گون مولد کتیرا (Astragalus verus)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2246

صفیه ابراهیمی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب


کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNA‌های bta-mir-146a ، bta-mir- 223،bta-mir 21-5p ، bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام‌دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-24

10.22103/jab.2019.12015.1046

مصطفی قادری؛ زهرا بیرانوند؛ سید ضیا الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ آرش فاضلی


مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22

10.22103/jab.2019.12378.1058

محمد جواد به‌روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن رضایی


بررسی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تأثیر تنش خشکی در زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2472

صغری کیانی؛ جعفر احمدی؛ بهروز شیران؛ صدیقه فابریکی اورنگ؛ حسین فلاحی


نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به یون کادمیوم درگیاه آرابیدوپسیس تالیانا

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-22

10.22103/jab.2020.14672.1166

امید جزایری؛ طاهره السادات آقاجان زاده؛ پرویز حیدری؛ تئو الزنگا


بررسی میزان هورمون‌های گل سرخ ترا‌ریخته با ژن etr1-1 تحت تیمارهای اتیلن و جیبرلین

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.22103/jab.2020.14982.1181

فائزه خاتمی؛ فرزانه نجفی؛ فتانه یاری؛ رمضانعلی خاوری نژاد


همسانه‌سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-21

10.22103/jab.2020.16372.1255

امین صادقی علیکلایه؛ ندا میرآخورلی؛ محمدرضا اکبری؛ بهزاد شارقی بروجنی


کاربرد بیومارکرهای لیپیدی برای ارزیابی ساختار جمعیت میکروبی خاک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 11-36

10.22103/jab.2015.1360

محسن برین؛ ناصر علی اصغر زاد؛ میر حسن رسولی صادقیانی


اثر نانوذره TiO2 برصفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-26

10.22103/jab.2013.1186

سهیلا تکلو؛ داریوش داودی؛ منصور امیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ فرانک روزبه؛ عبدالرحمن رسول نیا


تشابه و تفاوت های ژن ناحیه کنترل میتوکندری در دو گونه سگ (Canis lupus familiaris) و گرگ (Canis lupus) در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 15-26

10.22103/jab.2014.1309

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علی شعبانی؛ وحید زمانی


اولین گزارش از آلودگی طبیعی بالنگ (Citrus medica L.) به ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 15-22

10.22103/jab.2015.1336

مهدی آزادوار؛ سمیه رنجبر؛ موسی نجفی نیا؛ ویرندا بارانوال


همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 15-30

10.22103/jab.2017.1666

سرگل دارابی؛ سونیا رمضانی؛ محمد احمدآبادی