شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 41-60

10.22103/jab.2014.1311

راویه حیدری؛ عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمدرضا دادرس


کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ Oدر باکتری اشرشیاکلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-56

10.22103/jab.2015.1351

سید امیر رضا پریزاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا باسامی


تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 45-60

10.22103/jab.2014.1326

حامد دولتی بانه؛ سید ابولقاسم محمدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ساسان رحمان پور


شناسایی واریانت‌های ژنتیکی در لاین‌آرین و بررسی عملکرد آنها با استفاده از توالی‌یابی‌کل ژنوم

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 45-60

10.22103/jab.2018.2207

حامد خراتی‌کوپایی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمد دادپسند؛ علی نیازی؛ علی اسمعیلی زاده


مطالعه ویژگی های کاریولوژیکی در چند توده از خشخاش ایرانی ( Papaver bracteatum Lindl.)

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 47-58

10.22103/jab.2012.1165

رضا فرجامی نژاد؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ منوچهر فرجامی نژاد


بررسی اثر محدودیت متیونین بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-60

10.22103/jab.2016.1418

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ ملک حسین اسدی


شناسایی و کلون‌سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 49-63

10.22103/jab.2012.467

سپیده سنجری؛ محسن ابراهیمی؛ طاهره حسنلو؛ احمد سادات نوری؛ زهرا سادات شبّر


مطالعه ساختار ژنتیکی جایگاه ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 49-66

10.22103/jab.2014.1221

محسن عالی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی


شناسایی منابع مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی با عامل Zymoseptoria tritici در ژنوتیپ‌های گندم نان

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 49-65

10.22103/jab.2018.2067

شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی آقاجانی


ارتباط بین حد آستانه‌ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر دربزهای تجاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-66

10.22103/jab.2016.1390

آرش جوانمرد؛ لیلا علی طالش؛ محمدحسین مرادی؛ زهرا عزیزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 51-64

10.22103/jab.2016.1545

عزیزه سقلی؛ محمد فرخاری؛ افشین صلواتی؛ خلیل عالمی سعید؛ علیرضا ابدالی‏ مشهدی


بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های زیره سبز کشت‌شده در مراتع مختلف استان یزد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 51-66

10.22103/jab.2020.2523

سمیرا حسین جعفری؛ امیر سعادت فر؛ افسانه محکمی؛ علی اکبر کریمیان


کلونینگ و بیان مولکول های کوتاه شده و دست نخورده استرپتوکیناز در اشریشیا کلی و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آن ها

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 55-67

10.22103/jab.2011.361

رضا عربی؛ فرزین روحوند؛ داریوش نوروزیان؛ محمدرضا آقا صادقی؛ آرش معمار نژادیان؛ حسین خان احمد؛ مهدی سادات؛ فاطمه متولی


همسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلن

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 55-74

10.22103/jab.2015.1132

زهره جعفری؛ رحیم حداد؛ رامین حسینی؛ قاسمعلی گروسی


کاوش ژنومیک تمایز جمعیتی در نژادهای زل و لری¬بختیاری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 57-70

10.22103/jab.2012.369

محمدحسین مرادی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ کن دادز؛ جان مک اوان