بهینه‌سازی کشت بافت و انتقال سازه حاوی ژن GME کیوی به گیاه کاهو (Lactuca sativa L. )

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 81-102

10.22103/jab.2020.14549.1160

بهناز آقایانی؛ علیرضا زبرجدی؛ زینب چقاکبودی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه‌تصادفی ISJ

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-95

10.22103/jab.2017.1752

محمدامین سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ کریم خادمی؛ رحمت‌الله کریمی زاده


رهیافت مولکولی برای شناسایی زوج‌سمان بر اساس چند شکلی ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-74

10.22103/jab.2015.1340

وحید زمانی؛ حمیدرضا رضایی؛ سالومه بازیان؛ سید محمود عقیلی؛ علی شعبانی؛ مرضیه اسدی؛ نوید زمانی


بررسی بیان ژن OsPP2C5، در شرایط تنشهای غیر زنده (شوری، خشکی و سرما) در برنج

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 67-78

10.22103/jab.2010.1159

سوده تیرناز؛ زهراسادات شبر؛ قاسم محمدی نژاد؛ غلامحسین شهیدی بنجار


تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-86

10.22103/jab.2013.1213

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ سعید نواب پور


بررسی کال زایی و جنین زایی سوماتیکی در زیره سیاه (.Bunium persicum Boiss)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-86

10.22103/jab.2013.1202

سید احمد سادات توری؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ عباس قمری زارع؛ منصور امیدی؛ مریم حوری


بررسی بیان ژن‌های کلیدی در انتقال مجدد فروکتان گندم و برخی صفات فیزیولوژیک طی تنش شوری انتهای فصل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 75-90

10.22103/jab.2014.1313

ماهرخ شربتخواری؛ زهراسادات شبر؛ سراله کالشی؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


تراریزش گیاه گندم بواسطه اگروباکتریوم به منظور انتقال ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 81-97

10.22103/jab.2011.363

نگین محمدی زاده؛ مسعود توحیدفر؛ مطهره محسن پور


تجزیه و تحلیل توالی ناحیه اینترون 5 ژن PIT-1 در مرغان گوشتی لاین آرین

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 81-90

10.22103/jab.2014.1328

امین شهابی؛ مسعود علی پناه؛ آرزو محمد هاشمی؛ زهرا رودباری


بررسی اثر یون های مس و روی بر فعالیت آنزیم میروزیناز و تشکیل سولفارافان در گیاه Lepidium draba

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-94

10.22103/jab.2016.1420

مهدی محمدی؛ علی ریاحی مدوار؛ شهرام پورسیدی؛ مریم امینی زاده


ارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 81-94

10.22103/jab.2017.1670

محمد حسین ملایی؛ مسعود اسدی فوزی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدیه منتظری


بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-100

10.22103/jab.2018.2016

مژگان سلیمانی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ مختار جلالی جواران؛ علیرضا سیفی؛ مهدی بهدانی؛ فاطمه کاظمی


مقایسه چند شکلی در ژن مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداری (STAT5A) در گاو های نژاد هلشتاین و سیمنتال

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 83-96

10.22103/jab.2012.378

مجتبی نجفی؛ قدرت الله رحیمی؛ مسعود بابایی؛ زربخت انصاری


شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 83-96

10.22103/jab.2012.469

محمدرضا نصیری؛ محمدحسن جهاندار؛ مهدی سلطانی؛ مرتضی مهدوی؛ محمد دوستی


مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 83-96

10.22103/jab.2014.1223

مختار غفاری؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا فرجی